نمایشگر دسته ای مطالبمديركل دفتر امور روستايي وشوراهاي استانداري به همراه مديرعامل شركت تعاوني دهياريهاي استان با مديركل كميته امداد امام خميني (ره) استان و معاونانش دیدار و گفتگو كرد .

به گزارش دفتر امور روستايي و شوراها/ مديركل دفتر امور روستايي وشوراهاي استانداري در اين ديدار يكي از دغدغه هاي روستائيان را توجه به بحث اشتغال در روستا دانست و افزود : خدا را شكر در دولت تدبير و اميد توجه ويژه اي به بحث اشتغال پايدار در روستا شده است كه اميدواريم اين حركت همچنان ادامه داشته باشد.

يارمند گفت : كميته امداد بعنوان يك نهاد مردمي مي تواند در زمينه اشتغال پايدار و ارائه تسهيلات در روستاها موثر باشد و ما هم آمادگي داريم تا در اين زمينه آنها را حمايت و همراهي كنيم. 

مديركل كميته امداد امام خميني (ره) استان هم در اين ديدار گفت :‌80 درصد از مددجويان ما در روستاها زندگي مي كنند و كميته امداد آمادگي دارد تا در زمينه اشتغال ،‌تسهيلاتي را در اين زمينه به آنها اعطا كند .

عليزاده به تسهيلاتي كه تاكنون به مددجويان روستايي پرداخت شده است اشاره كرد و افزود : تجربه نشان داده است كه مشاغل خرد در روستاها بيشتر مورد استقبال واقع شده است.