نمایشگر دسته ای مطالب

آغاز طرح ترسيب كربن در استان

به گزارش دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري يزد طرح توسعه روستايي ومديريت مشاركتي منابع طبيعي (ترسيب كربن) كليدخورد.

 اين طرح مبتني بر ظرفيت، پتانسيل و اعتبارات خود منطقه بوده و هدف از اجراي آن، توسعه و پيشرفت روستا، ترويج مديريت مشاركتي منابع طبيعي در قالب سازمان دهي و تشكيل گروههاي توسعه روستايي، تنوع درآمدهاي طبيعي و در نتيجه كاهش فشار بر منابع طبيعي بوده است.

اين طرح با استخراج نيازها و پتانسيل هاي منطقه و با تشكيل گروه ها، كميته توسعه روستايي و صندوق هاي خرده اعتباري در روستا سعي در ايجاد اشتغال و بهبود وضعيت اقتصادي روستا دارد.

قابل به ذكر است كارشناسان اداره امور بيابان با بررسي مناطق معرفي شده، سه شهر ابركوه، بافق و خاتم را از بين شهرستان هاي متقاضي اجراي طرح، انتخاب و در نهايت منطقه بهمن ابركوه به دليل دارا بودن شرايطي از قبيل محروميت، فقر، مهاجرت، مشكلات ناشي از فرسايش بادي، دانش غني بومي در جهت مبارزه با فرسايش بادي، نيروي كارشناسي و انساني ماهر و ... به عنوان اولويت اول و منطقه چاهك خاتم به لحاظ دارا بودن شرايطي از قبيل فقر، محروميت و وابستگي ساكنين به جنگل ها و مراتع و تخريب شديد و پتانسيل بالاي احيا به عنوان اولويت دوم ( با تاخير فاز 6 ماهه ) جهت اجراي اوليه طرح مذكور معرفي شده اند.