نمایشگر دسته ای مطالب

بازديد از پروژه هاي سرمايه گذاري و اشتغال در روستاهاي بخش زارچ


 

يارمند مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري به همراه نماينده بنياد بركت در استان و مدير بانك پارسيان يزد از پروژه هاي سرمايه گذاري و اشتغال در روستاهاي بخش زارچ بازديد و از نزديك با طرحها و پروژه هاي آنها آشنا شدند.