نمایشگر دسته ای مطالب

نشست كميته فني عمران روستاهاي بخش مركزي شهرستان مهريز برگزار شد.


ثبت‌نام ماليات عملكرد و ارزش افزوده و ارسال اظهارنامه‌هاي مذكوربه اداره دارايي، هزينه‌كرد اعتبارات در چارچوب قوانين و مقررات دهياري‌ها و محدوده روستا و همچنين جلوگيري از راكد ماندن وجه نقد در حساب دهياري‌ها، از اهم مباحثي بود كه در ابتداي اين نشست از سوي كارشناس مالي دفتر امور روستايي و شوراها  مورد تأكيد قرار گرفت.

گفتني است در اين نشست ضمن بحث و تصميم‌گيري پيرامون مديريت هزينه‌ها و كيفيت و نحوه اجراي پروژه‌هاي عمراني برخي از روستاهاي شرستان مهريز، آن دسته از پروژه‌هايي كه از درجه اهميت بالاتري برخوردار بودند به كميته فني استان ارجاع گرديد.