نمایشگر دسته ای مطالب

نشست هم‌انديشي پيرامون توانمندسازي روستائيان


 

در اين نشست كه با هدف تعامل و همكاري در راستاي توانمندسازي روستائيان برگزار شد؛ مقرر گرديد جهت اجراي طرح روستاهاي فاقد بيكار ضمن نيازسنجي و تعيين اولويت‌هاي شغلي روستاها، دوره‌هاي آموزشي مهارتي فني و حرفه‌اي برگزار گردد؛ تا زمينه توانمندسازي روستائيان فراهم شود.