نمایشگر دسته ای مطالببا حضور مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري و مديركل آموزش فني و حرفه اي استان يزد، نشستي با موضوع دوره‌هاي آموزشي اشتغال‌زايي و توانمندسازي روستائيان در محل دفتر امور روستايي برگزار شد.

 

در اين نشست كه با هدف تعامل و همكاري در راستاي توانمندسازي روستائيان برگزار شد؛ مقرر گرديد جهت اجراي طرح روستاهاي فاقد بيكار ضمن نيازسنجي و تعيين اولويت‌هاي شغلي روستاها، دوره‌هاي آموزشي مهارتي فني و حرفه‌اي برگزار گردد؛ تا زمينه توانمندسازي روستائيان فراهم شود.