نمایشگر دسته ای مطالب

نشست هم‌انديشي پيرامون كارآفريني اجتماعي و توسعه اشتغال خرد روستايي


در اين نشست كه به منظور بحث و بررسي پيرامون راهكارهاي عملي جهت توسعه و اشاعه اشتغال خرد در روستاها و مناطق محروم با استفاده از منابع صندوق‌هاي محلي برگزار شد؛ در خصوص نيازهاي شغلي و پتانسيل‌هاي موجود در روستاها و استعدادیابی، رشد و تعالی افراد و مجموعه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی بحث و تبادل نظر شد.

انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه وکارآفرینی اجتماعی یک سازمان مردم نهاد غیر دولتی، غير انتفاعي، غیر سیاسی و داوطلبانه است که به‌دنبال اشاعهی نهادیِ فرهنگِ کار گروهی، توانمندساز، کارآفرینانه و منصفانه بر محور قرضالحسنه است.