نمایشگر دسته ای مطالبنشست هم انديشي بخشدارن استان يزد با «محمود زارع رشکوئیه» مديركل دفتر امور روستايي و شوراها، معاونين و كارشناسان اين دفتر در بخش مركزي شهرستان تفت

به گزارش روابط عمومي دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري يزد، نشست هم انديشي بخشدارن استان يزد با «محمود زارع رشکوئیه»  مديركل دفتر امور روستايي و شوراها، معاونين و كارشناسان اين دفتر در بخش مركزي شهرستان تفت برگزار گرديد كه در اين نشست مسائلي پيرامون شركت در  چهارمين نمايشگاه توانمند سازي روستائيان و عشاير كشور، تشكيل صندوق هاي خرد  روستايي، ارئه برنامه هفته دولت و توسعه بيمه اجتماعي كشاورزان، روستائيان و عشاير استان مورد بحث و بررسي قرار گرفت.آدرس کوتاه :