نمایشگر دسته ای مطالب

هم‌انديشي پيرامون تعامل و همكاري هرچه بيشتر دفتر امور روستايي و شوراها و بنياد بركت


به گزارش دفتر امور روستايي و شوراها؛ نمايندگان بيمه بنياد بركت نيز حضور داشتند؛ به ارائه توضيحاتي در رابطه با شرايط و نحوه استفاده روستائيان از خدمات بيمه بنياد بركت پرداختند.

در اين نشست مقرر گرديد: طي نشستي اتحاديه شركت تعاوني دهياري‌هاي استان و بنياد بركت به بررسي جزئيات اين امر بپردازند.