معرفي همكاران دفتر امور روستايي و شوراها

معرفي همكاران دفتر امور روستايي و شوراها


  

نام ونام خانوادگي : محمود زارع رشكوئيه

سمت : مديركل دفتر امور روستايي و شوراها

تحصيلات : كارشناسي ارشد علوم اقتصادي

شماره تماس: 31112530

آدرس محل كار :

يزد-ميدان امام حسين (ع) -ساختمان شماره 1 استانداري -طبقه دوم -حوزه عمراني

 

نام ونام خانوادگي : حسين عسكرزاده

سمت : معاونت امور شوراها و دهياري ها

تحصيلات : كارشناسي ارشد مديريت دولتي

شماره تماس: 31112273

آدرس محل كار :

يزد-ميدان امام حسين (ع) -ساختمان شماره 1 استانداري -طبقه دوم -حوزه عمراني

 

 

نام ونام خانوادگي : غلامرضا رحيمي

سمت : مشاور امور حقوقي مديركل، شوراها و دهياري ها

تحصيلات : كارشناسي ارشد حقوق

شماره تماس: 31112430

آدرس محل كار :

يزد-ميدان امام حسين (ع) -ساختمان شماره 1 استانداري -طبقه دوم -حوزه عمراني

 


.

.


نام ونام خانوادگي : جليل بيژني

سمت :رئيس دفتر

تحصيلات : كارشناسي آسيب شناسي اجتماعي

 

شماره تماس: 31112530

آدرس محل كار : يزد-ميدان امام حسين (ع) -ساختمان شماره 1 استانداري -طبقه دوم -حوزه عمراني


.

.


نام ونام خانوادگي : مهر انگيز ميرزايي

سمت : كارشناس آموزش
 

تحصيلات : كارشناسي

شماره تماس: 31112331

آدرس محل كار :

يزد-ميدان امام حسين (ع) -ساختمان شماره 1 استانداري -طبقه دوم -حوزه عمراني


.

.


نام ونام خانوادگي : حسين آذرنوش

سمت : كارشناس گردشگري
 

تحصيلات : كارشناسي ارشد مديريت صنعتي

شماره تماس: 31112338

آدرس محل كار : يزد-ميدان امام حسين (ع) -ساختمان شماره 1 استانداري -طبقه دوم -حوزه عمراني


.

.


نام ونام خانوادگي : مهدي رعد

سمت : كارشناس
 

تحصيلات : كارشناسي ارشد معماري

شماره تماس: 31112338

آدرس محل كار : يزد-ميدان امام حسين (ع) -ساختمان شماره 1 استانداري -طبقه دوم -حوزه عمراني

 

 

نام ونام خانوادگي : وحيد فرقاني

سمت : كارشناس اشتغال و سرمايه گذاري و مسئول دبيرخانه كميته اشتغال و سرمايه گذاري روستايي
 

تحصيلات : كارشناسي ارشد مدیریت صنعتی

شماره تماس: 31112264

آدرس محل كار : يزد-ميدان امام حسين (ع) -ساختمان شماره 1 استانداري -طبقه دوم -حوزه عمراني

 

 

نام ونام خانوادگي :محمدحسين ميرحسيني

سمت : كارشناس

تحصيلات : كارشناسي ارشد مديريت اجرايي

شماره تماس: 31112264

آدرس محل كار :

يزد-ميدان امام حسين (ع) -ساختمان شماره 1 استانداري -طبقه دوم -حوزه عمراني

 

 

نام ونام خانوادگي : محمدحسين مزيدي

سمت : كارشناس امور مالي

تحصيلات: كارشناسي حسابداری
شماره تماس: 31112441
آدرس محل كار : يزد-ميدان امام حسين (ع) -ساختمان شماره 1 استانداري -طبقه دوم -حوزه عمراني

 

 

نام ونام خانوادگي : سعيد محمديان

سمت : كارشناس امور حمل و نقل و ماشين آلات

تحصيلات : كارشناسي مهندسي صنايع

شماره تماس: 31112432

آدرس محل كار : يزد-ميدان امام حسين (ع) -ساختمان شماره 1 استانداري -طبقه دوم -حوزه عمراني

 

نام ونام خانوادگي : ميثم دهقاني زاده

سمت :كارشناس امور كميسيون 99

 

تحصيلات : كارشناسي عمران

شماره تماس: 31112429

آدرس محل كار : يزد-ميدان امام حسين (ع) -ساختمان شماره 1 استانداري-كميسيون ماده 99

 

نام ونام خانوادگي : روح الله آقا رحيمي

سمت : كارشناس

تحصيلات : كارشناس حسابداري

شماره تماس: 31112444

آدرس محل كار :

يزد-ميدان امام حسين (ع) -ساختمان شماره 1 استانداري -كميسيون 99


.

.نام ونام خانوادگي :هادي احمدي
سمت : كارشناس امور عمراني
تحصيلات: كارشناسي عمران

شماره تماس: 31112451
آدرس محل كار : يزد-ميدان امام حسين (ع) -ساختمان شماره 1 استانداري -طبقه دوم -حوزه عمراني


.

.نام ونام خانوادگي : سجاد ميرشريف

سمت : مسئول روابط عمومي دفتر

تحصيلات:
شماره تماس: 31112271
آدرس محل كار : يزد-ميدان امام حسين (ع) -ساختمان شماره 1 استانداري -طبقه دوم -حوزه عمراني

 


.

.


نام ونام خانوادگي : سيد اميرحسين حسيني

سمت :كارشناس امور كميسيون 99

تحصيلات : كارشناسي ارشد مديريت

شماره تماس: 31112206

آدرس محل كار : يزد-ميدان امام حسين (ع) -ساختمان شماره 1 استانداري-كميسيون ماده 9


.

.